Referat fra medlemsmøder

Stor tak til alle deltagerne for gode og konstruktive møder, og her er Kurt Als og Bo Blachs input fra møderne. Kurt vælger, at vi udsender det hurtigt, da vi gerne ønsker tilbagemeldinger fra jer inden bestyrelsesmøde 15.6.

Onsdag den 1-6-2016 kl. 19.00 til 21.30 i Støvring hos Shell motel og torsdag den 2-6-2016 kl. 19.00 til 21.30 i Brønderslev hos Serapion Logen. Læs resten

Referat fra den ekstraordinære Generalforsamling

Dbf Distrikt Nordjylland

Referat af

Ekstraordinær Generalforsamling

04 Juni 2014

Dagsorden

 1. Konstatering af stemmetal
 2. Valg af dirigent
 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 5. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen
 6. Valg af revisor og revisor suppleanter
 7. Eventuelt

Tilstede

Bridgeklubberne fra Hjørring, Brovst, Brønderslev, Hals, Hirtshals, Hjallerup, Hobro, Nibe, BK-Nord, Pandrup, Ravnkilde, Sæby, Vodskov, Aalborg og Aars havde sendt repræsentanter. Derudover: Jesper Kragh konsulent fra Dbf, Kim Nielsen, Michael Ankersen, Jørgen Solsig, Gert Villumsen, Keld Jensen og Karsten Jeppesen fra distriktsbestyrelsen.

Konstatering af stemmetal

Ialt 15 af de klubber var repræsenteret hvilket optalt gav 73 stemmer.

Valg af dirigent.

Vilhelm Christiansen blev valgt som dirigent og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet, i overensstemmelse med vedtægterne og beslutningsdygtig.

Aflæggelse af revideret årsregnskab

Revisor attesterede revidering og Michael Ankersen gennemgik regnskabet. Der blev stillet diverse spørgsmål omhandlende emner inklusive:

 1. Forklaring af tilskud fra Dbf og postering af dette

 2. Regnskabspraksis

 3. Aflønning af Turneringsansvarlige (Tonny Hessel)

 4. Balancering af regnskab.

Efter endt debat blev regnskabet godkendt.

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen fremlagde det forslag vi havde udarbejdet med en kontingentstigning på DKR 8,00 og en deltagerbetaling på DKR 135,00 per dag, med rabat ved flere dages turneringer.

Der fulgte en del debat omkring størrelsen og ambitionerne bag dette budget som udmøntede sig i et ændringsforslag fra forsamlingen ved Henning Langbak Henning Langbaks forslag lød på en kontingentstigning på DKR 10,00. og en deltagerbetaling på omkring DKR 75,00

Efter debat blev yderligere et ændringsforslag stillet som var en kontingentstigning på DKR 5,00 kr samt en max betaling på indskud på DKR 135,00

Dette sidste ændringsforslag blev vedtaget og det tidligere ændringsforslag samt bestyrelsens forslag således forkastet.

Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen

Keld Jensen og Karsten Jeppesen var villige til genvalg.

Kim Nielsen, Michael Ankersen, Gert Villumsen og Jørgen Solsig ønskede ikke genvalg.

Henning Langbach, Bo Blach, Mathias Bruun og Jens Abilgaard erklærede sig villige til valg.

Til bestyrelsen blev valgt: Henning Langbach, Bo Blach, Mathias Bruun, Jens Abilgaard, Keld Jensen og Karsten Jeppesen

Valg af revisor og revisor suppleanter

Peter Rasmussen blev valgt som revisor.

Kurt Als blev valgt som revisor suppleant.

Eventuelt

Jesper Kragh fortalte om sit virke som konsulent fra Dbf’s Breddeudvalg. Han kan bistå med alt fra IT til struktur problemer til hjæp med hvervning af ikke indrullerede klubber. Han vil sende en redegørelse om sit virke ud til alle formænd i eftersommeren.

Der blev udtalt ønske om at Dbf Distrikt Nordjylland informerer klubber om sit virke. Bestyrelsen itererede at distriktet gerne kommer på besøg hos klub eller bestyrelse fra klub. Andre ytrede at man kunne f.eks bare deltage i generalforsamlingen. Alle er velkomne

Regionsmøder kan ikke afholdes indenfor normale varsler og man enedes derfor om at overspringe disse møder i år.

Der blev spurgt til og informeret om guld og sølvturneringer.

Keld Jensen ytrede at den afgående bestyrelse havde gjort en ekstraordinær stor indsats som man uanset om man var enig heri burde takke dem for.

Dirigenten erklærede herefter den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Møde med klubberne 17. marts. Referat.

Med mødet ønskede bestyrelsen af præsentere sit forslag til, hvordan man kan øge deltagerantallet i distriktets turneringer.

Distriktets turneringer

Tony Hessel fortalte om distriktets turneringer i den forgangne sæson. Der har desværre været mange afbud til semifinaler og finaler. Det kunne tyde på, at alle ikke har været klar over, at de indledende puljer var kvalifikation til videre spil. Der er store geografiske forskelle i hvor mange der deltager fra de forskellige parturneringer.

Om økonomien gjaldt, at de forskellige parturneringer er underskudsgivende i større eller mindre grad.

En konkret opfordring: Der mangler en turneringsleder til mixed finalen i Sæby den 21. april. Interesserede bedes melde sig.

 

Forslag til ny kontingentstruktur

Formanden for Distriktsbestyrelsen, Kim Nielsen fortalte derfor om bestyrelsen ideer til, hvordan man kan øge antallet af turneringsaktive spillere. Som resten af landet står Distrikt Nordjylland i den situation, at det er Tordenskjolds soldater, der spiller turneringer –  og antallet der spiller falder. Bestyrelsen har derfor tænkt på om ”gratis” (dvs. turneringsindskuddet betalt) deltagelse i turneringer kunne være et forsøg værd. Bestyrelsen havde derfor søgt Forbundet om 40.000 til det forsøg. Forbundet har bevilget halvdelen, og distriktet skal derfor selv ud og finde den anden halvdel. Bestyrelsen forslag er, at det sker ved en kontingentstigning på 10 kr. pr. medlem. Tanken er, at forsøget skal køre 1-2 år, så man kan danne sig et billede af, om det er vejen frem, når det gælder om at øge antallet af aktive spillere.

Der udspandt sig en livlig diskussion om forslaget. Der var en del modstand mod en kontingentstigning. To argumenter blev fremført: 1) Man troede ikke, at det var prisen, der var afgørende for folks ønske om at deltage i turneringsbridge; andre forhold er mere afgørende, fx alderssammensætningen. 2) Et mere principielt argument om, at det er klubberne der bør betale for deres medlemmer.

Der blev endvidere henvist til tidligere, hvor der var klubpuljer. Nogle mente, det kunne være en god idé at genindføre.

Midtvejsmødet

Kim  fortalte deltagelsen i midtvejsmødet. Denne gang var et visionsmøde som bl.a. omhandlede hvordan vi kunne stoppe tilbagegangen inden for turneringsbridge og der ville blive rundsendt et referat fra midtvejsmødet.

Hjemmeside

Karsten fortalte om vores hjemmeside og hvordan de i store dele af de andre distrikter kikker misundelig på trafikken på vores hjemmeside. Han sagde bl.a. at der er lavet et samarbejde med andre distrikter således nogen har fået stillet en prøveside til rådighed således de kan se hvor nemt WordPress er at arbejde i. Han oplyste ligeledes at DBf til tider kunne være en tung dame at trækkes med, men det var blevet bedre. Der  blev spurgt ind til resultatformidling der til tider halter lidt og han forklarede at der var problemer med at få koder oplyst, men han arbejde på det. Der blev ligeledes spurgt ind til om ikke referater af bestyrelsesmøder i distriktet kunne blive lagt på hjemmesiden, der blev svaret bekræftende og dette vil blive sat i værk. Karsten blev klappet ned.

Generalforsamling

Kim oplyste at den er planlagt til torsdag d. 2. Maj. Formanden i DBf, Henrik Friis, kommer og fortæller om DBf og hvad de ansatte beskæftiger sig med. Dette sker som en optakt til selve generalforsamlingen. Kim oplyste at der manglede 2 bestyrelsesmedlemmer og vi opfordrede til at klubberne i syd og i nord fandt hver sin kandidat, da vi nu for hovedpartens vedkommende spiller i samme klub og bor i og lige omkring Aalborg.

Eventuelt

Der blev spurgt ind til det nye handicapsystem. På DBfs hjemmeside ligger der en del beskrivelser af, hvordan det fungerer.

Generalforsamling 2012

DBF Distrikt NordJylland
Generalforsamlingen 2012

Generalforsamlingen 2012 blev som sædvanligt afholdt i BK-Nord’s dejlige klublokaler og bød i år på en meget livlig og høj kvalitativ debat med mange emner. Årets indlæg blev leveret af Kristian Tylvad og Jeppe Knappe.

I modsætning til tidligere år valgte vi at starte med spisning kl 18:00 og umiddelbart efter spisningen fortalte Kristian Tylvad om BridgeCentralen. Specielt hvilke nye tiltag man har gjort for at kunne gøre livet lettere for klubberne, men også de tanker man har gjort sig for at kunne begynde at tilpasse sig de ændrede forhold som digitaliseringen har medført. Visse varer sælger ikke på samme måde som før og BridgeCentralen er i sig selv jo et udtryk herfor. Salg af kontorartikler er ikke længere indtægtsgivende når skemaer osv kan udskrives fra BridgeCentralen direkte. Nye aktører er dukket op som f.eks rejsebureauer, som er interesserede i at anvende BridgeCentralen, men der mangler endnu meget i at tilpasse salgsforhold og rettigheder således at man kan udnytte de muligheder disse markeder giver uden at skade dansk bridge.

Vi tog så hul på den egentlige generalforsamling ved kluboptælling. Følgende klubber var mødt op: BK 1973 Hjørring, Brovst BK, Brønderslev BK, Frederikshavn BK, Hadsund BK, Hirtshals BK, Hjallerup BK, Hobro BK, BK Nord, Pandrup BK, Ravnkilde BK, Romdrup-Klarup BK, Terndrup BK, Vestbjerg BK, Vodskov BK, Aalborg BK og Aars BK.
Ialt var 75 stemmer repræsenterede ved de 18 fremmødte klubber.

Lars Grindsted blev valgt som dirigent og startede med at konstatere at generalforsamlingen var varslet og indkaldt ifølge vedtægterne og dermed lovlig.

Kim Nielsen høstede megen ros for bestyrelsens beretning som han leverede på sin sædvanlige lune facon. Beretningen bød på flere positive emner i betragtning af det lidt turbulente forgangne år.
Langt de fleste forslag, som blev vedtaget ved forrige generalforsamling er implementeret og blot online betalingen at blive realiseret. Dette skyldes dog udelukkende mangel på tid.
Tendensen med færre bridgespillere ser ud til at være stoppet. I distriktet er der i hvert fald sket en lille stigning, og samme tendens ses på landsplan.
Turneringerne blev gennemgået og bød som ventet på både positive og negative resultater.
Det forløbne års kurser var en succes hvilket jo i sig selv er en glimrende ting.
Bestyrelsen har i det forløbne år også forsøgt sig med nye tiltag: DBF Distrikt Nordjylland var repræsenteret på en stand på messen Forår 2012 i Aalborg Kultur og Kongrescenter. DBF ydede i den forbindelse et tilskud på 10.000 kr. Der var stor aktivitet på standen i de 3 dage udstillingen varede og det direkte udbytte var 150 interesserede. Samlet er udbyttet formentlig meget større idet det jo er en befolkningsmæssig bred eksponering et sådant tiltag giver. Der planlægges et lyn kursus i bridge i august evt i samarbejde med Vestbjerg. I den sammenhæng vil bestyrelsen gerne takke for opbakningen fra klubberne for hjælpen med at bemande standen og gøre den levende.
Distriktet deltog endvidere i midtvejsmødet i DBF ( se her: klik )
Distriktets hjemmeside har været en succes og vi har kunne øge trafikken/besøgsantallet væsentlig. Nyhedsbrevene kunne godt være flere og i denne sæson vil dette blive opprioriteret. Endvidere vil klubberne automatisk blive tilmeldt vores automatiske eMail service. Dette vil gøre udsendelse af indbydelser lettere og sikrere for klubberne.
Distriktets æresnål blev efter indstilling fra Frederikshavn Bridgeklub tildelt Jane Conradsen for sit store arbejde lokalt – en rigtig ildsjæl uden hvilken bridge ville være ilde stedt.
Med hensyn til de bridgemæssige resultater var der jo næsten kun solskin.

Michael Ankersen gennemgik derefter regnskabet, der udviste et overskud på kr. 9.060,66 mod et underskud i sidste regnskabsår på kr. 17.184,84. (Pdf-regnskab) et væsentlig årsag til det forbedret resultat er en forhøjelse af indskud til finalerne i åben-, mix-, dame & senior par med 50 kr. per deltager, det har givet ca. kr. 8.000, der var i regnskabet en besparelse på ca. kr. 5.000 i bestyrelsesomkostninger og ligeledes en besparelse på kurser også på ca. kr. 5.000. Julemanden var også forbi med lidt mere end kr. 5.000 i ekstra indtægter fra sidste års sølvkuponer. Forsamlingen udtrykte bifald til bestyrelsen for at få indtægter og udgifter til at hænge bedre sammen.

Der blev fremlagt et budget med et underskud på kr. 6.000, bestyrelsen vurdere at efter overskud på ca. kr. 9.000, så kunne bestyrelsen foreslog en behagelig nulstigning i kontingentet til Distrikt, hvilket blev vedtaget uden ændringer.

Jeppe Knappe var mødt op fra DBF for at fortælle om DBF’s gøren og laden. Mange emner blev vendt men specielt problemet omkring Copenhagen Invitational voldte kvaler. Det er distriktets holdning at DBF ikke skal forsøge sig som sponsor til private arrangementer sålænge der stadig skal investeres meget i den kro-virksomhed DBF allerede må belaste vores økonomi med.

Kim Nielsen fremlagde herefter beretning fra Keds 4 og hvorledes spillerne fra DBF Distrikt NordJylland dominerer regions og landsturneringerne. En flot præstation.

Der var ikke indkommet nogen forslag fra klubberne, men distriktsbestyrelsen havde fremsat et forslag om aktiv framelding til spisning fordi distriktets folk ved flere lejligheder var endt i midten af skænderier om hvem er skal betale for ukorrekte tilmeldinger/frameldinger. Forslaget blev vedtaget, hvilklet vil lette distriktets arbejdsbyrde betydeligt.

Distriktsbestyrelsen mistede i efteråret Keld Jensen og det er desværre en kendsgerning at der ikke lusker villige kandidater rundt til bestyrelsesarbejdet. Det er synd, idet vi er nødt til at have nogen til at vedligeholde strukturen. Men det er lykkedes at rekruttere Gert Villumsen som vi hermed byder velkommen i distriktsbestyrelsen.

Heldigvis ville vores revisor og vores revisorsuppleant modtage genvalg hvilket de så blev.

Endelig takkede dirigenten for god ro og orden og Generalforsamlingen 2012 sluttede.

Det officielle referat (mere indgående, men færre billeder) kan downloades her: Generalforsamling 2012-1
og ses herunder: