Referat fra medlemsmøder

Stor tak til alle deltagerne for gode og konstruktive møder, og her er Kurt Als og Bo Blachs input fra møderne. Kurt vælger, at vi udsender det hurtigt, da vi gerne ønsker tilbagemeldinger fra jer inden bestyrelsesmøde 15.6.

Onsdag den 1-6-2016 kl. 19.00 til 21.30 i Støvring hos Shell motel og torsdag den 2-6-2016 kl. 19.00 til 21.30 i Brønderslev hos Serapion Logen. Læs resten

Referat fra den ekstraordinære Generalforsamling

Dbf Distrikt Nordjylland

Referat af

Ekstraordinær Generalforsamling

04 Juni 2014

Dagsorden

 1. Konstatering af stemmetal
 2. Valg af dirigent
 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 5. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen
 6. Valg af revisor og revisor suppleanter
 7. Eventuelt

Tilstede

Bridgeklubberne fra Hjørring, Brovst, Brønderslev, Hals, Hirtshals, Hjallerup, Hobro, Nibe, BK-Nord, Pandrup, Ravnkilde, Sæby, Vodskov, Aalborg og Aars havde sendt repræsentanter. Derudover: Jesper Kragh konsulent fra Dbf, Kim Nielsen, Michael Ankersen, Jørgen Solsig, Gert Villumsen, Keld Jensen og Karsten Jeppesen fra distriktsbestyrelsen.

Konstatering af stemmetal

Ialt 15 af de klubber var repræsenteret hvilket optalt gav 73 stemmer.

Valg af dirigent.

Vilhelm Christiansen blev valgt som dirigent og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet, i overensstemmelse med vedtægterne og beslutningsdygtig.

Aflæggelse af revideret årsregnskab

Revisor attesterede revidering og Michael Ankersen gennemgik regnskabet. Der blev stillet diverse spørgsmål omhandlende emner inklusive:

 1. Forklaring af tilskud fra Dbf og postering af dette

 2. Regnskabspraksis

 3. Aflønning af Turneringsansvarlige (Tonny Hessel)

 4. Balancering af regnskab.

Efter endt debat blev regnskabet godkendt.

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen fremlagde det forslag vi havde udarbejdet med en kontingentstigning på DKR 8,00 og en deltagerbetaling på DKR 135,00 per dag, med rabat ved flere dages turneringer.

Der fulgte en del debat omkring størrelsen og ambitionerne bag dette budget som udmøntede sig i et ændringsforslag fra forsamlingen ved Henning Langbak Henning Langbaks forslag lød på en kontingentstigning på DKR 10,00. og en deltagerbetaling på omkring DKR 75,00

Efter debat blev yderligere et ændringsforslag stillet som var en kontingentstigning på DKR 5,00 kr samt en max betaling på indskud på DKR 135,00

Dette sidste ændringsforslag blev vedtaget og det tidligere ændringsforslag samt bestyrelsens forslag således forkastet.

Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen

Keld Jensen og Karsten Jeppesen var villige til genvalg.

Kim Nielsen, Michael Ankersen, Gert Villumsen og Jørgen Solsig ønskede ikke genvalg.

Henning Langbach, Bo Blach, Mathias Bruun og Jens Abilgaard erklærede sig villige til valg.

Til bestyrelsen blev valgt: Henning Langbach, Bo Blach, Mathias Bruun, Jens Abilgaard, Keld Jensen og Karsten Jeppesen

Valg af revisor og revisor suppleanter

Peter Rasmussen blev valgt som revisor.

Kurt Als blev valgt som revisor suppleant.

Eventuelt

Jesper Kragh fortalte om sit virke som konsulent fra Dbf’s Breddeudvalg. Han kan bistå med alt fra IT til struktur problemer til hjæp med hvervning af ikke indrullerede klubber. Han vil sende en redegørelse om sit virke ud til alle formænd i eftersommeren.

Der blev udtalt ønske om at Dbf Distrikt Nordjylland informerer klubber om sit virke. Bestyrelsen itererede at distriktet gerne kommer på besøg hos klub eller bestyrelse fra klub. Andre ytrede at man kunne f.eks bare deltage i generalforsamlingen. Alle er velkomne

Regionsmøder kan ikke afholdes indenfor normale varsler og man enedes derfor om at overspringe disse møder i år.

Der blev spurgt til og informeret om guld og sølvturneringer.

Keld Jensen ytrede at den afgående bestyrelse havde gjort en ekstraordinær stor indsats som man uanset om man var enig heri burde takke dem for.

Dirigenten erklærede herefter den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Møde med klubberne 17. marts. Referat.

Med mødet ønskede bestyrelsen af præsentere sit forslag til, hvordan man kan øge deltagerantallet i distriktets turneringer.

Distriktets turneringer

Tony Hessel fortalte om distriktets turneringer i den forgangne sæson. Der har desværre været mange afbud til semifinaler og finaler. Det kunne tyde på, at alle ikke har været klar over, at de indledende puljer var kvalifikation til videre spil. Der er store geografiske forskelle i hvor mange der deltager fra de forskellige parturneringer.

Om økonomien gjaldt, at de forskellige parturneringer er underskudsgivende i større eller mindre grad.

En konkret opfordring: Der mangler en turneringsleder til mixed finalen i Sæby den 21. april. Interesserede bedes melde sig.

 

Forslag til ny kontingentstruktur

Formanden for Distriktsbestyrelsen, Kim Nielsen fortalte derfor om bestyrelsen ideer til, hvordan man kan øge antallet af turneringsaktive spillere. Som resten af landet står Distrikt Nordjylland i den situation, at det er Tordenskjolds soldater, der spiller turneringer –  og antallet der spiller falder. Bestyrelsen har derfor tænkt på om ”gratis” (dvs. turneringsindskuddet betalt) deltagelse i turneringer kunne være et forsøg værd. Bestyrelsen havde derfor søgt Forbundet om 40.000 til det forsøg. Forbundet har bevilget halvdelen, og distriktet skal derfor selv ud og finde den anden halvdel. Bestyrelsen forslag er, at det sker ved en kontingentstigning på 10 kr. pr. medlem. Tanken er, at forsøget skal køre 1-2 år, så man kan danne sig et billede af, om det er vejen frem, når det gælder om at øge antallet af aktive spillere.

Der udspandt sig en livlig diskussion om forslaget. Der var en del modstand mod en kontingentstigning. To argumenter blev fremført: 1) Man troede ikke, at det var prisen, der var afgørende for folks ønske om at deltage i turneringsbridge; andre forhold er mere afgørende, fx alderssammensætningen. 2) Et mere principielt argument om, at det er klubberne der bør betale for deres medlemmer.

Der blev endvidere henvist til tidligere, hvor der var klubpuljer. Nogle mente, det kunne være en god idé at genindføre.

Midtvejsmødet

Kim  fortalte deltagelsen i midtvejsmødet. Denne gang var et visionsmøde som bl.a. omhandlede hvordan vi kunne stoppe tilbagegangen inden for turneringsbridge og der ville blive rundsendt et referat fra midtvejsmødet.

Hjemmeside

Karsten fortalte om vores hjemmeside og hvordan de i store dele af de andre distrikter kikker misundelig på trafikken på vores hjemmeside. Han sagde bl.a. at der er lavet et samarbejde med andre distrikter således nogen har fået stillet en prøveside til rådighed således de kan se hvor nemt WordPress er at arbejde i. Han oplyste ligeledes at DBf til tider kunne være en tung dame at trækkes med, men det var blevet bedre. Der  blev spurgt ind til resultatformidling der til tider halter lidt og han forklarede at der var problemer med at få koder oplyst, men han arbejde på det. Der blev ligeledes spurgt ind til om ikke referater af bestyrelsesmøder i distriktet kunne blive lagt på hjemmesiden, der blev svaret bekræftende og dette vil blive sat i værk. Karsten blev klappet ned.

Generalforsamling

Kim oplyste at den er planlagt til torsdag d. 2. Maj. Formanden i DBf, Henrik Friis, kommer og fortæller om DBf og hvad de ansatte beskæftiger sig med. Dette sker som en optakt til selve generalforsamlingen. Kim oplyste at der manglede 2 bestyrelsesmedlemmer og vi opfordrede til at klubberne i syd og i nord fandt hver sin kandidat, da vi nu for hovedpartens vedkommende spiller i samme klub og bor i og lige omkring Aalborg.

Eventuelt

Der blev spurgt ind til det nye handicapsystem. På DBfs hjemmeside ligger der en del beskrivelser af, hvordan det fungerer.