Reminder: Generalforsamling onsdag den 6.maj 2015

Generalforsamling DBf Distrikt Nordjylland

Onsdag den 6.maj 2015 kl. 18.00

Bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg

Tilmelding senest søndag den 3.maj kl. 12.00 af hensyn til forplejning.

Tilmelding via distriktets hjemmeside af hensyn til forplejning.

Deltagere: Alle DBf medlemmer i Nordjylland er velkomne til generalforsamling. Stemmeret har de enkelte klubber ved den tilmeldte repræsentant efter fordelingstal baseret på medlemstal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Konstatering af stemmetal
 2. Valg af dirigent
 3. Distriktsbestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af årsregnskab
 5. Meddelelser fra DBF
 6. Meddelelser fra kreds 4.
 7. Indkomne forslag fra klubber.
 8. Forslag fra distriktsbestyrelsen
 9. Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget.
 10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen.
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 12. Eventuelt

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 3 uger før genera lforsamlingen, det vil sige senest onsdag den 15.april 2015 til formanden gerne per mail til b_blach@stofanet.dk med kopi til Langbak@stofanet.dk

Vi regner med en pause cirka kl. 19.15 med et let traktement og kaffe.

Hilsen

Bo Blach

Formand

Der er lukket for kommentarer.